Vision

 

Mening

För att skapa goda förutsättningar för lärande måste verksamheten upplevas som meningsfull. Ett av lärarnas viktigaste uppdrag är att undervisa på ett sådant sätt att eleverna upplever mening.

En viktig nyckel i att uppleva mening är att individen har tydliga mål för och får tydlig återkoppling på sin utveckling. Mening innebär också att eleven inom ramen för verksamheten, ska kunna göra val som passar dennes intressen.

 

Möjligheter

På Enskede Gårds gymnasium ses varje elev som en kompetent individ. Undervisningen är utformad så att varje individs styrkor tas tillvara. Personalen på skolan möter varje elev med höga förväntningar och ger relevanta utmaningar.

Elever som av olika skäl behöver särskilt stöd möts på ett professionellt sätt. Alla som arbetar på skolan har en positiv elevsyn och en tro på individens förmågor.

 

Kunskap

Det är tydligt för varje elev vad kunskapsmålen innebär och hur elevens prestationer bedöms. Skolans syn på kunskap och kunskapskvaliteter bygger på styrdokumenten och är väl känd bland såväl personal som elever.
På Enskede Gårds gymnasium är kunskap målet för lärandeprocessen. Att ha erövrat ny kunskap innebär inte bara att eleven har pressenterats för ett nytt faktastoff, utan även att denne har utmanats i sitt sätt att tänka och agera.

 

 

Dela:
Kategorier: